Product was successfully added to your shopping cart.Pokračovať v nákupe

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Vybavovanie reklamácií sa riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. Záruka: Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 4. Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená. Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť je obmedzená na kratší čas použitia. V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci Informácia o obmedzení životnosti, pokiaľ sa nejedná o všeobecne známu vlastnosť, musí byť prístupná kupujúcemu uvedením na predávanej veci a pod.

  Boxy s trvácnymi ružami, záručné podmienky: Záruka sa vzťahuje na aranžmán, vrátane kvetinového boxu. Trvácne ruže majú životnosť 1-3 roky. Počas tejto doby zmena farby, konzistencia, vypadnutie malého množstva lupeňov je prirodzený jav, považuje sa za bežné opotrebenie, na kt. záruka sa nevťahuje. Záruka sa nevzťahuje na trvanlivosť produktu, tá je závislá od odporúčanej starostlivosti, s ktorými bol kupujúci oboznámený.
  Životnosť ruží je možné predĺžiť správnym zaobchádzaním a to: Slúži ako dekorácia výlučne v interiéri, na suchom tienistom mieste. Kuchyňa, kúpeľňa, alebo obdobné miestnosti kvôli účinku vody alebo pary je nevhodná pre produkt. Polievať, oprašovať vodou je silne zakázané. Prach odporúčame odstrániť sušičom na vlasy, miernym fúkaním studeného vzduchu.
 5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 6. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v bode č. 5 týchto podmienok
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu, resp. bodu č. 5 týchto podmienok
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, alebo iným porušením záručných podmienok.
  7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
  8. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas.
  9. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady. Reklamáciu je možné si uplatniť vyplnením Reklamačného formulára (PDF alebo DOCX). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne emailom (poštou) alebo osobne.
  10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
  11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 7. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 8. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 9. Preprava:
  1. Tovar je pri preprave riadne zabezpečený, označený nápisom "krehké" a „nestohovať“. Balíky s označením "krehké" a „nestohovať“ je potrebné skontrolovať pri prevzatí, inak nebude možné uplatniť reklamáciu.
  2. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať:
   - či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
   - či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,
   - či je tovar alebo jeho obal poškodený.

   Ak je balík poškodený, okamžite urobte fotografiu a vyplňte reklamáciu na formulári kuriérskej spoločnosti poskytnutého kuriérom. Potom rozbaľte obal a uistite sa, či je produkt poškodený. Ak sa domnievate, že produkt bol poškodený do tej miery, že ho nie je možné vyzdvihnúť, urobte prosím fotografiu, zabaľte ju, vráťte kuriérovi, kontaktujte nás! Balík sa k nám vráti. Pozrite tiež: Naša politika kvality.
  3. V prípade prevzatia tovaru od kuriéra a nevyužitie okamžitej kontroly obsahu a jeho neporušenia počas prepravy, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ.
  4. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru počas jeho transportu.
  5. V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, spotrebiteľ je povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a spísať Zápis o neprijatí zásielky.
  6. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád.
  7. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.